Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich

Rzonca B. (2014) Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków.

Spis treści

Skróty 10
Podziękowania 11
 
1.Wstęp 13
2. Hydrogeologiczne znaczenie przestrzeni porowej skał węglanowych 17
2.1. Wprowadzenie 17
2.2. Miejsce przestrzeni porowej w modelu pojęciowym sieci hydraulicznej skał węglanowych 18
2.3. Wpływ przestrzeni porowej skał węglanowych na migrację substancji rozpuszczonych w wodach podziemnych 21
 
3. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne obszaru badań 27
3.1. Identyfikacja obszaru badań 27
3.2. Zarys budowy geologicznej regionu 28
3.3. Warunki hydrogeologiczne 32
 
4. Metody badań 37
4.1. Terenowy pobór próbek skał oraz wykonanie opisu petrograficznego 37
4.2. Wykonanie próbek właściwych (rdzeni) 38
4.3. Oznaczenie porowatości metodą Archimedesa 39
4.4. Oznaczenie porowatości metodą porozymetrii helowej 40
4.5. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) 42
4.6. Oznaczenie odsączalności grawitacyjnej 43
4.7. Oznaczenie przepuszczalności i współczynnika filtracji 45
4.8. Metody statystyczne 48
 
5. Wyniki oznaczeń 51
5.1. Opis petrograficzny badanych skał 51
5.2. Porowatość wyznaczona metodą Archimedesa 54
5.3. Porowatość wyznaczona porozymetrem helowym 55
5.4. Wyniki analizy metodą NMR 57
5.5. Odsączalność grawitacyjna 60
5.6. Przepuszczalność i współczynnik filtracji 62
 
6. Dyskusja wyników analiz laboratoryjnych 65
6.1. Dyskusja wyników analizy porowatości metodą Archimedesa 65
6.2. Dyskusja wyników analizy porowatości porozymetrem helowym 69
6.3. Dyskusja wyników analizy metodą NMR 71
6.4. Dyskusja wyników oznaczeń odsączalności grawitacyjnej 73
6.5. Dyskusja właściwości filtracyjnych badanych próbek 77
 
7. Wpływ cech przestrzeni porowej na właściwości zbiornikowe badanych skał 81
7.1. Opoka z Pętkowic 81
7.2. Wapień z Janikowa 84
7.3. Oolit ze Skarbki 85
7.4. Oolit z Wierzbicy 87
7.5. Wapień koralowcowy z Zarzecza 88
7.6. Wapień skalisty z Przepaści 92
7.7. Wapień płytowy z Bałtowa 94
7.8. Muszlowiec z Wierzbicy 95
7.9. Dyskusja właściwości zbiornikowych matrycy badanych skał 97
7.9.1. Reprezentatywność badanych próbek 97
7.9.2. Ocena właściwości dyspersyjnych skał 98
7.9.3. Ocena odsączalności grawitacyjnej skał 99
7.9.4. Efekt skali a odsączalność grawitacyjna 101
7.10. Podsumowanie: właściwości zbiornikowe matrycy badanych skał 102
 
8. Wpływ rozmiaru próbki na oznaczenia porowatości otwartej i odsączalności grawitacyjnej 105
8.1. Uwagi wstępne 105
8.2. Czy wielkość próbki wpływa na wynik oznaczenia porowatości otwartej? 107
8.3. Czy wielkość próbki wpływa na wynik oznaczenia odsączalności grawitacyjnej? 109
8.4. Podsumowanie analizy 110
 
9. Zależności między wynikami oznaczeń porowatości otwartej wykonanych różnymi metodami 111
9.1. Porównanie wyników uzyskanych metodą Archimedesa i porozymetrem helowym 111
9.2. Porównanie wyników uzyskanych porozymetrem helowym oraz metodą NMR 116
9.3. Zależność porowatości otwartej od wielkości porów 120
9.4. Podsumowanie analizy i dyskusja 125
 
10. Czynniki warunkujące odsączalność grawitacyjną matrycy skał węglanowych 131
10.1. Zależność odsączalności grawitacyjnej od porowatości otwartej 131
10.2. Zależność odsączalności grawitacyjnej od rozkładu wielkości porów 134
10.3. Zależność odsączalności grawitacyjnej od współczynnika filtracji 137
10.4. Podsumowanie analizy i dyskusja 138
 
11. Zależność przepuszczalności od porowatości otwartej 141
 
12. Podsumowanie pracy i wnioski 147
 
Literatura 151
Fotografie 167
Spis rycin 173
Spis tabel 174
Spis fotografii 175
Pliki do pobrania
pdf
Publikacja dostępna w wersji elektronicznej (2,9 MB)